Nescio Ensemble

Organisatie:
Kasper Stern
kasper@nescioensemble.nl
Sophie Vroegop
sophie@nescioensemble.nl

Bestuur stichting:
Melle Meijknecht (voorzitter)
Maud Sauer (penningmeester)
Maria van de Poel (secretaris)

Alle bestuursleden zetten zich onbezoldigd in voor Stichting Nescio Ensemble, en zijn te bereiken via nescioensemble@gmail.com

Melle Meijknecht is gespecialiseerd in culturele bestuurskunde en werkt als operationeel manager bij The Movies en De Filmhallen in Amsterdam. Zijn professionele ervaring en interesses in kunst, cultuur en sociale zekerheid geven hem een interessant perspectief op de activiteiten van Nescio.

Maud Sauer studeerde hobo aan het Koninklijk Conservatorium Den Haag. Zij is musicus, componist, boekhouder en adviseur/docent voor de creatieve sector. Maud heeft affiniteit met het ontwikkelen van projecten met onverwachte invalshoeken, die een link hebben met stromingen uit het verleden of aanhaken bij (soms nog latent aanwezige) nieuwe trends. Als bestuurslid zet ze haar kennis van en ervaring met het werkveld en financiën in.

Maria van de Poel is oud-docent aan het St. Ignatiusgymnasium en actief als amateurmuzikant en concertbezoeker. Als fan van het eerste uur is ze nauw betrokken bij het Nescio Ensemble.

Zittingstermijn De leden van het bestuur van stichting Nescio ensemble worden voor drie jaar benoemd en kunnen twee maal worden herbenoemd. Het vastgestelde aftreedrooster voorziet in het aftreden van Melle Meijknecht per 1 mei 2020, Maria van de Poel per 1 maart 2021 en van Maud Sauer per 1 april 2023.

Stichting Nescio Ensemble

Eerste Oosterparkstraat 47-1, 1092 GV Amsterdam
0657947833
nescioensemble@gmail.com
KVK nummer: 70997713
RSIN: 858540125
IBAN: NL62 TRIO 0338 9475 74

Stichting Nescio Ensemble heeft de status van culturele ANBI. Dit betekent dat je het bedrag van je donatie 1,25 keer kan aftrekken in de aangifte inkomstenbelasting. Als u ons wilt steunen kan dat via deze link!

Voor meer informatie zie ook ons complete huidige Beleidsplan.

 

 

Doelstelling Stichting Nescio Ensemble

De stichting heeft ten doel: het ondersteunen, bevorderen en stimuleren van een nationaal- en internationaal optredend muziekensemble, dit in de ruimste zin van het woord. Hiermee wordt bedoeld dat het Nescio Ensemble met klassieke concerten een breed publiek wil bereiken in Nederland en erbuiten. Hiermee wil het ensemble meewerken aan een nieuwe infrastructuur voor klassieke concerten en inspiratie bieden aan de deelnemende muzikanten, het publiek, en het bredere culturele veld.

Het ensemble werkt op projectbasis, met een verwachting van 2-4 projecten per jaar. Dit zorgt ervoor dat de organisatorische last te overzien is en de kosten laag blijven. Bovendien zijn de leden van het ensemble vrij om zich verder te ontwikkelen en hun ervaringen mee te brengen naar de Nescio projecten. De dagelijks organisatie buiten de projectperiodes ligt bij Kasper Stern en Sophie Vroegop, ook lid van het ensemble.

Tijdens de projecten streeft het ensemble ernaar om samenwerkingen aan te gaan met diverse kunstdisciplines. Een kunstenaar uit een andere discipline wordt uitgenodigd om vorm te geven aan de concertuitvoering. Hoe dit zich uit, zal voor elk project anders zijn en kan niet helemaal van tevoren worden voorspeld. De kunstenaar zal in de aanloop van het project betrokken worden en bij de gehele repetitieperiode aanwezig zijn. Gedurende deze tijd zal de samenwerking van de gast artiest met de muzikanten een voorstelling worden gecreëerd die een directe dialoog met het publiek aangaat en een eigentijdse beleving biedt.

Om het publiek te bereiken, wordt een combinatie van on- en offline marketing gebruikt. Via moderne kanalen zoals facebook en de eigen website wordt het ensemble gepresenteerd en optredens gepromoot. Verder zorgt het ensemble voor een digitaal ‘perspakket’ met foto’s, teksten over het ensemble, flyers en posters die lokale partners kunnen gebruiken naar eigen inzicht om het concert te promoten. Zij weten vaak wat het beste werkt in hun regio, en hebben de contacten om gemakkelijk een bericht in een lokale krant of website te publiceren. Dit wordt door het ensemble gestimuleerd en ondersteund.

Om de projecten van het Nescio Ensemble mogelijk te maken wordt er gezocht naar verschillende oplossingen. Aan de ene kant wordt er getracht de kosten van de projecten zo laag mogelijk te houden, en worden er op verschillende manieren inkomsten geworven. Voor meer informatie kunt u het uitgebreide beleidsplan raadplegen.

Beloningsbeleid Stichting Nescio Ensemble

Bestuursleden krijgen voor hun in die hoedanigheid verrichte werkzaamheden geen andere beloning dan een vergoeding voor gemaakte onkosten.

Vanwege de financiële situatie van de Stichting Nescio Ensemble doneert de dagelijkse organisatie haar vergoeding direct terug aan de stichting. Tot er een financieel stabiele basis is ontstaan zal dit de praktijk blijven.

Voor de muzikanten wordt een vergoeding uitbetaald per concertdag, met een minimale vergoeding van €120,- per dag. Voor de repetitiedagen wordt op het moment geen vergoeding uitgegeven. Wel worden alle onkosten die de muzikanten worden gemaakt op het moment dat ze werken voor Stichting Nescio Ensemble vergoed.

De actuele activiteiten van het Nescio Ensemble

Zie voor een actueel verslag van onze activiteiten de actualiteitenpagina van de website en het beleidsplan van het Nescio Ensemble. De eerste financiële rapportage zal in de loop van 2019 worden gepubliceerd via de website www.nescioensemble.nl. Als er meer vragen zijn over de financiën van Stichting Nescio Ensemble dan kunt u altijd contact opnemen met de dagelijkse organisatie.

Documenten

Jaarrekening 2018 – Sheet1

Jaarrekening 2019 – volgt maart 2020